Our social:

Latest Post

Sunday, November 12, 2017

WWE new versical

با توجه به تمهیدات الهی و مقایسات ربانی من به این نتیجه رسیدم 
که زلزله پایان نمی یابد مگر با دو چیز..
۱)آن را از دهانت بیرون کنی
۲)ببری یک جای دور دفنش کنی
پس بپذیر که ما باید از هم جدا
و به خدا نگاه کنیم
که چگونه دین را بیاراست
ای پسر لطفا با من بیا
اما نه به جاهای دور
بلکه همین نزدیک
بله تو
زندگی زیباست
بیایید با سخنان مشکل 
آن را زشت نکنیم
ما همش داریم به هم فحش می دیم
در حالیکه معنای این کلمات چیز دیگری نیست
اینها همین معنای خوشگل را دارند
باید به اندازه گلیم خودمان حرف بزنیم
نه اینکه همین حرفهای معمولی را
با الفاظ رکیک بدتر کنیم
ما می دانیم
امان

www.saman.live

they chose who i selected, then i revert to another one then they gave him the second place and i wanted another one

Saturday, November 4, 2017

www.saman.city